Level 2, 2017-18

Last updated: 2018-06-25

NOTE: click on the semester link below to access the tournaments played!
SEMESTER 3
SEMESTER 1-2

SEMESTER 3

GROUP E4 club Championship
March 29 to Jun 28
1 Aiden Leong, CHAMPION7.5
2 Joey Xu7.0
3 Lyvia Shan6.5
4 Eric Shan6.5
5 Matthew Kofmansky6.0
6 Yankai (Steven) Wei3.5
7 Walter Zhang2.5
8 Coby Ruan2.0
9 Mengbai Li2.0
10 ZiJia (Jacey) Chen1.5

 

GROUP E5 club Championship
March 29 to Jun 28
1 Zhengyu Chen,
 ROOKIE CHAMPION
9.0
2 Glyn Zhu6.0
3 Lucas Li6.0
4 Itamar Titievsky5.5
5 Justin Tian5.5
6 Blake Young5.0
7 Brian Xu3.0
8 Ellie Tian2.5
9 Darius Mircioiu2.0
10 Chris Yang0.5

 

SEMESTER 1-2

GROUP E3 club tournament
September 14 to March 21
1 Eric Shan16.5
2 Joey Xu15.0
3 Matthew Kofmansky15.0
4 Aiden Leong13.5
5 Lyvia Shan13.5
6 Mengbai Li13.0
7 Walter Zhang11.5
8 Yankai (Steven) Wei11.5
9 Coby Ruan11.5
10 ZiJia (Jacey) Chen10.5
11 Blake Young10.0
12 Zhengyu Chen9.0
13 Brian Xu7.0
14 Itamar Titievsky6.5
15 Glyn Zhu6.5
16 Justin Tian6.0
17 Ellie Tian6.0
18 Lucas Li5.0
19 Chris Yang1.5
20 Darius Mircioiu1.0
Article Section